001 - Hij is de Koning van mijn hart
002 - O, hoe wonderbaar is Jezus' bloed
003 - Wees blij in de Heer en zing verheugd
004 - Zijn naam is wonderbaar
005 - Halleluja...
006 - Hij is Heer, Hij is Heer
007 - Heer, God, U loven wij
008 - Door de heilige Geest
009 - Wat ik nodig heb
010 - Laat mijn leven zijn vol van zonneschijn
011 - Jezus sprak hier op aard
012 - All over the world - 2
013 - Jezus, Hij is Koning - 2
014 - The joy of the Lord
015 - Jesus' love is very wonderfull
016 - Hij is getrouw en nimmer falend
017 - Ja, God is goed
018 - Zijn goedheid en genade - 2
019 - He brought me to His banqueting table
020 - Niemand anders dan Jezus
021 - Ik dank U, ik dank U Jezus
022 - In de naam van Jezus
023 - Ik weet, dat God de weg mij banen zal
024 - Zingt, zingt en jubelt nu Gods eer
025 - Laat ons met elkander
026 - Gods weg is de beste
027 - Leid mij, Heer, o machtig Heiland
028 - Als Gods Geest waarlijk in ons woont
029 - Praise the Lord from whom all blessings flow
030 - Ik heb een loflied in mijn hart
031 - Oh, I love Jesus
032 - Dit is de dag  
033 - Prijst God
034 - Hiney ma tov
035 - Klapt in de handen alle mensen
036 - Roep mij toch aan
037 - Halleluja
038 - Halleluja
039 - Heilig, heilig
040 - Zoek eerst het Koninkrijk van God - 2
041 - Love is the flag
042 - 'k Stel mijn vertrouwen
043 - In Gods overwinning
044 - Geprezen zij de Heer
045 - Heer, 'k wil U danken, U loven en prijzen
046 - Vader, ik aanbid U - 2
047 - Omdat Hij leeft - 2
048 - Dank U, Jezus
049 - Halleluja, want de Heer onze God
050 - 'k Wil U prijzen, o Heer
051 - Dit is mijn gebod
052 - Gij zijt waardig
053 - Zingt de Here een nieuw lied
054 - Looft de Here alle gij volken
055 - Groot is de Heer
056 - Zijn naam is hoger dan ieder ander
057 - Prijst de naam van Jezus
058 - Vrede zij u
059 - Mogen de woorden van mijn mond
060 - Voor Uw liefde Heer Jezus - 2
061 - Prijst met ons de Heer
062 - Gods lof wil 'k zingen
063 - Prijst de Here met elkander
064 - Beter dan 't leven
065 - Loof de Here, mijn ziel
066 - Komt, prijs de Heer
067 - Het is goed, ja 't is goed
068 - Zing halleluja voor de Heer - 2
069 - 'k Heb je lief
070 - Heer, onze God
071 - Jezus leeft in eeuwigheid
072 - Vanwaar de zon opgaat
073 - Wat een plezier heeft het meisje in de reidans
074 - Heer, wij zijn hier saamgekomen
075 - Wie lof offert, eert Mij
076 - Maar gij, Heer, zijt een schild
077 - Wij zijn allen hier bijeen
078 - Halleluja, looft God in zijn heiligdom
079 - Tot U, o Heer, hef ik op mijn ziele
080 - Ik zal opgaan naar Gods huis - 2  
081 - Waardig, waardig, waardig
082 - Komt, laat ons zingen vandaag
083 - Hij, die gelooft, hij die gelooft
084 - Hij wordt mij liever elke dag
085 - Eenmaal zullen wij de Koning zien
086 - Zing en speel tot eer van Hem
087 - Alle kind'ren mogen komen
088 - Een rivier vol van vrede  
089 - Als ik mij herinner wat Hij deed voor mij
090 - Daarginds, ver in de hemel
091 - Jezus houdt van alle kleine kinderen
092 - Geef mij olie in mijn lamp
093 - Jezus overwon de dood
094 - Heel mijn leven wil ik wijden
095 - Als j'een echte christen bent
096 - Ik vouw mijn handen, Heer
097 - De vensters des hemels zijn open
098 - Eens was ik onverschillig
099 - Volgen wil ik U, o trouwe Heer
100 - Hohohohosannaa, hahahaleluja
101 - Ik ben zo blij dat 'k een kind van de Heer mag zijn
102 - Amen, prijs de Heer
103 - David met zijn slinger
104 - Weet je wel, o christen
105 - Alles wat ik heb, dat heb ik van mijn Vader
106 - Gezegend Hij, die komt
107 - Kind'ren van Jezus, ja, dat zijn wij
108 - Prijst Hem, prijst Hem
109 - Wij zingen van Jezus
110 - Jezus roept mij, ik zal volgen
111 - U houdt uw hand, grote God op deez' aard
112 - 'k Ben zo gelukkig
113 - Al moet ik door het druk verkeer
114 - Looft de Heer, want Hij is goed
115 - Heilig, heilig, heilig
116 - Jezus, naam boven alle naam
117- In het midden der gemeente
118 - Vader, maak ons èèn
119 - Ik zal U loven, Here
120 - Want U, o Heer bent God
121 - De Here is mijn Herder
122 - Ik vermag alle dingen
123 - Groot is uw trouw o, Heer
124 - Ik bouw op U
125 - Heer, ik kom tot U
126 - Jezus vol liefde
127 - Wij eren en aanbidden U
128 - In my life Lord, be glorified
129 - Ruach, Ruach, Rauch
130 - Wij prijzen U als Here
131 - U komt de eer en glorie toe, halleluja
132 - Verhoogt de Here, onze God
133 - Hoe lieflijk is uw woning
134 - De Heer is mijn licht
135 - Halleluja, halleluja
136 - Abba Vader, U alleen
137 - King of kings
138 - Kom maar, wees blij en verheugd
139 - In moments like these
140 - Hemelse Vader, wat een liefde bent U  
141 - He is the King of kings
142 - 'k Vertrouw op U, o Heer mijn God
143 - De Heer, uw God, in uw midden
144 - Want uit Hem en door Hem
145 - U zal ik loven, Heer
146 - Immanuel, Immanuel
147 - Father, we love You
148 - Gods volk wordt uitgeleid  
149 - Heer, U riep mij om met vreugde in uw dienst te staan
150 - Ik hou van U en 'k verhef mijn stem
151 - Laat ons juichen, laat ons zingen
152 - O komt, prijst de Heer
153 - Prijst de Heer, want de Heer is goed
154 - Weest stil en weet dat Ik ben uw God!
155 - Hij is de Almachtige
156 - Ik wil zingen van mijn Heer
157 - Ik verblijdt mij zeer in de Heer
158 - Gij zijt mijn God, U zal ik loven
159 - Here der Heren, Koning der koningen
160 - Don't build your house on the sandy land
161 - Heer, geef mij ook uw waterbronnen
162 - 'k Zal U loven, o Heer  
163 - O, Heer, U bent groot en almachtig
164 - Let us adore, the everliving God
165 - Omdat we in U geloven willen wij U loven
166 - U bent de grote Koning
167 - Samen in de naam van Jezus  
168 - Wij zien Jezus, wij zien Jezus
169 - Ik leef omdat mijn Heer is verrezen
170 - Jezus, Jezus, Jezus
171 - Door mijn God zal 'k strijdend
172 - Heer, ik verheug 'm in U en ik juich
173 - Heilig is de Heer, o heilig is de Here God
174 - Juicht, want Jezus is Heer
175 - In de stilte van mijn hart
176 - U bent mijn schuilplaats Heer
177 - Bedenk al wat waar is
178 - Waardig, o waardig bent U, Heer
179 - 'k Hef mijn roep tot U, o Heer
180 - Bron van licht en leven
181 - Majesteit (uptempo) - 2 - 3  
182 - O, Heer, U bent mijn God
183 - U mag ik kennen o Heer
184 - Wie op de Heer vertrouwen
185 - Jezus is de Heer, Koning voor altijd
186 - Hoe lieflijk op de bergen zijn de voeten - 2
187 - Open mijn ogen  
188 - Laat de heerlijkheid des Heren voor eeuwig duren
189 - Zegen ons, Heer, zegen ons, Heer
190 - Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God
191 - Kom en prijs de Here, onze God
192 - Ik kom in uw heiligdom binnen
193 - Toon ons uw macht, O God
194 - U maakt ons èèn
195 - U, o Heer bent een schild rondom mij
196 - Zingt een lied tot de Heer
197 - Heer, U bent wonderschoon
198 - Laat ons loflied voor U zijn als reukwerk
199 - Eer aan het Lam, eer aan het Lam
200 - Geloofd zijt Gij, o Heer
    Opwekking 1 t/m 200    
Sluit dit venster om terug te keren naar de midi index
Abba Vader, U alleen
Al moet ik door het druk verkeer
All over the world
Alle kind'ren mogen komen
Alles wat ik heb, dat heb ik van mijn Vader
Als Gods Geest waarlijk in ons woont
Als ik mij herinner wat Hij deed voor mij
Als j'een echte christen bent
Amen, prijs de Heer
Bedenk al wat waar is
Beter dan ’t leven
Bron van licht en leven
Daarginds, ver in de hemel
Dank U, Jezus
David met zijn slinger
De Heer is mijn licht
De Heer, uw God, in uw midden
De Here is mijn Herder
De vensters des hemels zijn open
Dit is de dag
Dit is mijn gebod
Don't build your house on the sandy land
Door de heilige Geest
Door mijn God zal 'k strijdend
Een rivier vol van vrede
Eenmaal zullen wij de Koning zien
Eens was ik onverschillig
Eer aan het Lam, eer aan het Lam
Father, we love You
Geef mij olie in mijn lamp
Geloofd zijt Gij, o Heer
Geprezen zij de Heer
Gezegend Hij, die komt
Gij zijt mijn God, U zal ik loven
Gij zijt waardig
Gods lof wil 'k zingen
Gods volk wordt uitgeleid
Gods weg is de beste
Groot is de Heer
Groot is uw trouw o, Heer
Halleluja
Halleluja
Halleluja, halleluja
Halleluja, looft God in zijn heiligdom
Halleluja, want de Heer onze God
Halleluja...
He brought me to His banqueting table
He is the King of kings
Heel mijn leven wil ik wijden
Heer, geef mij ook uw waterbronnen
Heer, God, U loven wij
Heer, ik kom tot U
Heer, ik verheug 'm in U en ik juich
Heer, 'k wil U danken, U loven en prijzen
Heer, onze God
Heer, U bent wonderschoon
Heer, U riep mij om met vreugde in uw dienst te staan
Heer, wij zijn hier saamgekomen
Heilig is de Heer, o heilig is de Here God
Heilig, heilig
Heilig, heilig, heilig
Hemelse Vader, wat een liefde bent U
Here der Heren, Koning der koningen
Het is goed, ja 't is goed
Hij is de Almachtige
Hij is de Koning van mijn hart
Hij is getrouw en nimmer falend
Hij is Heer, Hij is Heer
Hij wordt mij liever elke dag
Hij, die gelooft, hij die gelooft
Hiney ma tov
Hoe lieflijk is uw woning
Hoe lieflijk op de bergen zijn de voeten
Hohohohosannaa, hahahaleluja
Ik ben zo blij dat 'k een kind van de Heer mag zijn
Ik bouw op U
Ik dank U, ik dank U Jezus
Ik heb een loflied in mijn hart
Ik hou van U en 'k verhef mijn stem
Ik kom in uw heiligdom binnen
Ik leef omdat mijn Heer is verrezen
Ik verblijdt mij zeer in de Heer
Ik vermag alle dingen
Ik vouw mijn handen, Heer
Ik weet, dat God de weg mij banen zal
Ik wil zingen van mijn Heer
Ik zal opgaan naar Gods huis
Ik zal U loven, Here
Immanuel, Immanuel
In de naam van Jezus
In de stilte van mijn hart
In Gods overwinning
In het midden der gemeente
In moments like these
In my life Lord, be glorified
Ja, God is goed
Jesus' love is very wonderfull
Jezus houdt van alle kleine kinderen
Jezus is de Heer, Koning voor altijd
Jezus leeft in eeuwigheid
Jezus overwon de dood
Jezus roept mij, ik zal volgen
Jezus sprak hier op aard
Jezus vol liefde
Jezus, Hij is Koning
Jezus, Jezus, Jezus
Jezus, naam boven alle naam
Juicht, want Jezus is Heer
'k Ben zo gelukkig
'k Heb je lief
'k Hef mijn roep tot U, o Heer
'k Stel mijn vertrouwen
'k Vertrouw op U, o Heer mijn God
'k Wil U prijzen, o Heer
'k Zal U loven, o Heer
Kind'ren van Jezus, ja, dat zijn wij
King of kings
Klapt in de handen alle mensen
Kom en prijs de Here, onze God
Kom maar, wees blij en verheugd
Komt, laat ons zingen vandaag
Komt, prijs de Heer
Laat de heerlijkheid des Heren voor eeuwig duren
Laat mijn leven zijn vol van zonneschijn
Laat ons juichen, laat ons zingen
Laat ons loflied voor U zijn als reukwerk
Laat ons met elkander
Leid mij, Heer, o machtig Heiland
Let us adore, the everliving God
Loof de Here, mijn ziel
Looft de Heer, want Hij is goed
Looft de Here alle gij volken
Love is the flag
Maar gij, Heer, zijt een schild
Majesteit (uptempo)
Mogen de woorden van mijn mond
Niemand anders dan Jezus
O komt, prijst de Heer
O, Heer, U bent groot en almachtig
O, Heer, U bent mijn God
O, hoe wonderbaar is Jezus' bloed
Oh, I love Jesus
Omdat Hij leeft
Omdat we in U geloven willen wij U loven
Open mijn ogen
Praise the Lord from whom all blessings flow
Prijst de Heer, want de Heer is goed
Prijst de Here met elkander
Prijst de naam van Jezus
Prijst God
Prijst Hem, prijst Hem
Prijst met ons de Heer
Roep mij toch aan
Ruach, Ruach, Rauch
Samen in de naam van Jezus
The joy of the Lord
Toon ons uw macht, O God
Tot U, o Heer, hef ik op mijn ziele
U bent de grote Koning
U bent mijn schuilplaats Heer
U houdt uw hand, grote God op deez' aard
U komt de eer en glorie toe, halleluja
U maakt ons èèn
U mag ik kennen o Heer
U zal ik loven, Heer
U, o Heer bent een schild rondom mij
Vader, ik aanbid U
Vader, maak ons èèn
Vanwaar de zon opgaat
Verhoogt de Here, onze God
Volgen wil ik U, o trouwe Heer
Voor Uw liefde Heer Jezus
Vrede zij u
Waardig, o waardig bent U, Heer
Waardig, waardig, waardig
Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God
Want U, o Heer bent God
Want uit Hem en door Hem
Wat een plezier heeft het meisje in de reidans
Wat ik nodig heb
Wees blij in de Heer en zing verheugd
Weest stil en weet dat Ik ben uw God!
Weet je wel, o christen
Wie lof offert, eert Mij
Wie op de Heer vertrouwen
Wij eren en aanbidden U
Wij prijzen U als Here
Wij zien Jezus, wij zien Jezus
Wij zijn allen hier bijeen
Wij zingen van Jezus
Zegen ons, Heer, zegen ons, Heer
Zijn goedheid en genade
Zijn naam is hoger dan ieder ander
Zijn naam is wonderbaar
Zing en speel tot eer van Hem
Zing halleluja voor de Heer
Zingt de Here een nieuw lied
Zingt een lied tot de Heer
Zingt, zingt en jubelt nu Gods eer
Zoek eerst het Koninkrijk van God
Alfabetische volgorde + Nr.
Voor wie wel de titel kent, maar niet de melodie of het nummer in de bundel:
Mocht je onverhoopt nog fouten vinden, dan wordt Het Zoutvat hiervan graag op de hoogte gebracht.
136
113
012
087
105
028
089
095
102
177
064
180
090
048
103
134
143
121
097
032
051
160
008
171
088
085
098
199
147
092
200
044
106
158
052
062
148
026
055
123
037
038
135
078
049
005
019
141
094
161
007
125
172
045
070
197
149
074
173
039
115
140
159
067
155
001
016
006
084
083
034
133
186
100
101
124
021
030
150
192
169
157
122
096
023
156
080
119
146
022
175
043
117
139
128
017
015
091
185
071
093
110
011
126
013
170
116
174
112
069
179
042
142
050
162
107
137
035
191
138
082
066
188
010
151
198
025
027
164
065
114
054
041
076
181
059
020
152
163
182
002
031
047
165
187
029
153
063
057
033
108
061
036
129
167
014
193
079
166
176
111
131
194
183
145
195
046
118
072
132
099
060
058
178
081
190
120
144
073
009
003
154
104
075
184
127
130
168
077
109
189
018
056
004
086
068
053
196
024
040