- Tot nu toe is de Passie de enige evangelische middelbare school voor vmbo-tl, havo en vwo.

Op dit moment telt de school ruim vijfhonderd leerlingen. De leraren zijn niet alleen betrokken bij hun vak maar ook bij de Passie-leerling. Mentoren volgen hun groep gedurende een langere periode. Bij het schoolpastoraat kan de scholier altijd terecht voor een gesprek........
- De Vereniging Bijbel & Onderwijs (B&O) is in 1981 als stichting opgericht en werd in 1993 omgezet in een vereniging. Zij stelt zich ten doel ouders en onderwijsgevenden te helpen kinderen naar bijbelse richtlijnen op te voeden en te onderwijzen. B&O gaat uit van de Bijbel als het Woord van God (Sola Scriptura) en belijdt Jezus Christus als Heiland en Heer van het leven.
- Agapè (het Griekse woord voor 'Gods liefde') is een interkerkelijke organisatie voor evangelisatie die in 1969 werd opgericht. Hun doelstelling is om christenen op te bouwen in hun geloof, hen te leren een getuige te zijn van Jezus Christus en daarvoor ook ideeën en materialen aan te reiken.
- Door brede en objectieve verslaggeving over wat er zich afspeelt op het 'christelijk erf', wil Uitdaging betrokkenheid bij het evangelisch getuigenis stimuleren. Een uitgave van Agapè.
- Het Leger des Heils is een evangelische beweging, die onderdeel is van de universele christelijke kerk. Vanouds heeft het Leger des Heils een sterk naar buiten gericht karakter. Het Leger richt zich met name op mensen die niet naar een kerk gaan. De verkondiging van het evangelie is de belangrijkste doelstelling.

Het Leger des Heils is ervan overtuigd dat de liefde van God zich niet alleen uitstrekt naar het geestelijk welzijn van mensen. Daarom helpt het Leger des Heils ook mensen die in materiële of sociale nood verkeren.
In Nederland heeft het Leger 81korpsen. Deze zijn te vergelijken met de plaatselijke gemeenten of parochies van andere kerken. In een korps komen mensen bij elkaar die ontdekt hebben waar het in het leven om gaat: een persoonlijke relatie met Jezus Christus.
HOME